gluten morin

gluten morin

gluten文章关键词:gluten涂料工业防腐剂灭除细菌、真菌、酵母菌效力高,加入量少;与涂料、乳树脂液及其它材料相容性好;易于用水稀释,又容易加入油漆…

返回顶部